29 APR 2018
 • 4'
  No.2 กิตติพงษ์ โพธิ์ชัย
 • 8'
  No.88 ณัฐวัติ ลักษณะโต
 • 12'
  No.19 นพรุจ เชื้อหมอดู
 • No.24 วิวัฒน์ ไทยเจริญ
  17'
 • 22'
  No.21 FELIPE COSTA SANTOS
 • No.8 อัคพล กล่อมเกลี้ยง
  24'
 • 26'
  No.19 นพรุจ เชื้อหมอดู
 • 26'
  No.9 นคร คิดเห็น
 • 30'
  No.88 ณัฐวัติ ลักษณะโต
 • 32'
  No.88 ณัฐวัติ ลักษณะโต
 • 36'
  No.7 ปรัญญา ศรีมันตระ
 • 16'
  No.8 นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์
 • 18'
  No.5 ปัญญพนต์ พุ่มวิเศษ
 • 19'
  No.16 ปัญญา อรัญภูวนารถ
 • No.19 อนุวิท ทองอร่าม
  26'
 • 27'
  No.16 ปัญญา อรัญภูวนารถ
 • No.10 เบญจรงค์ พานพบ
  32'
 • 32'
  No.29 ธีร์ดนัย ยาเขียว
 • 33'
  No.20 สราวุท ผลาพฤกษ์
 • No.9 จัหจาห์ อันเวอร์ บัตต์
  35'
 • No.9 จัหจาห์ อันเวอร์ บัตต์
  38'
 • No.11 วิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์
  3'
 • 7'
  No.31 สนธิชัย ระวานนท์
 • No.15 อธิศักดิ์ ศรีจันทร์
  15'
 • No.11 วิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์
  15'
 • No.23 มานะชัย สุโพธิ์
  25'
 • 30'
  No.35 วัลลภ ปานสมสวย
 • 31'
  No.3 ทรงกฤษ สูติ
 • No.11 วิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์
  32'
 • 35'
  No.13 ศักดิ์ดา ชินวงษา
 • No.11 วิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์
  40'
 • No.23 มานะชัย สุโพธิ์
  40'
 • 8'
  No.4 Rudimar Venancio
 • No.5 Francisco Jackson
  9'
 • No.11 HELIO CARNEIRO NETO
  24'
 • 29'
  No.9 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
 • 36'
  No.16 พีรพัฒน์ แก้ววิลัย
 • No.12 กวิน ดิลกธนาเลิศ
  38'
 • 38'
  No.9 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
28 APR 2018
 • No.16 จักริน ต้นเนียม
  14'
 • 26'
  No.68 นพรัตน์ อำนาจครุฑ
 • No.5 อลงกรณ์ จันทร์พร
  30'
 • No.10 ภูดิท โตสงเคราะห์
  32'
 • No.17 สุทธิพร กลัดเจริญ
  7'
 • No.7 ภาสกรณ์ สกลวารี
  14'
 • 17'
  No.22 อนุกูล มินิ
 • No.7 ภาสกรณ์ สกลวารี
  23'
 • No.17 สุทธิพร กลัดเจริญ
  26'
 • 26'
  No.22 อนุกูล มินิ
 • No.34 จิรสิน กิ้มเส้ง
  31'
 • 36'
  No.10 Marcos Vinicius De Mendonca
 • 40'
  No.18 คณิศร ภู่พันธ์
 • No.42 ธนากร เพ็ญพกูล
  11'
 • 11'
  No.21 คมพล พิภพ
 • No.6 สามารถ กาฬภักดี
  15'
 • No.29 CUART DA CRUZ CRISTIANO
  18'
 • No.19 จิราธิวัฒน์ สิงห์วงษา
  24'
 • 35'
  No.5 ณัฐธวัช ศรีกำเหนิด
 • 36'
  No.88 WENDEL DA SILVA MENDES
 • 38'
  No.84 JACINILSON TEIXEIRA VIANA BRAGA
 • No.29 CUART DA CRUZ CRISTIANO
  39'
 • 40'
  No.84 JACINILSON TEIXEIRA VIANA BRAGA