27 JUN 2018

2 - 4

ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี

บีจี-บัณฑิตเอเซีย

SL

KICK-OFF 18:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • 14'
  No.13 ดาริกา เพียรภายลุน
 • 23'
  No.13 ดาริกา เพียรภายลุน
 • 27'
  No.15 อมรรัตน์ อุดไชย
 • No.16 อมรมาศ ทองเกิด
  29'
 • No.9 พิมพิไล โชคชัย
  30'
 • 31'
  No.13 ดาริกา เพียรภายลุน
 • 32'
  No.11 ธนากร จันทะวัน
 • No.6 พรทิพย์ ผิวนวล
  34'
 • 35'
  No.6 จิระประภา ทับสุริย์
 • No.20 กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์
  38'

1 - 8

สพล.วิทยาเขตมหาสารคาม

Amazon Bluewave

SL

KICK-OFF 16:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • 12'
  No.16 เตชินี พรหมนาค
 • 15'
  No.4 สุธาสินี ขันหมื่นไวย์
 • 17'
  No.7 จิตตา แก้วเผือก
 • 19'
  No.3 เสาวภา ตรางา
 • No.10 นุชชริตา แสนวิเศษ
  20'
 • 20'
  No.13 ภัทรวรินทร์ เนื้อทอง
 • 22'
  No.14 ศศิชา โพธิวงษ์
 • No.1 ประภัสสร กองจันดี
  23'
 • 25'
  No.4 สุธาสินี ขันหมื่นไวย์
 • 28'
  No.16 เตชินี พรหมนาค
 • No.7 ธีรดา นิเรศรัมย์
  29'
 • 32'
  No.7 จิตตา แก้วเผือก
 • 40'
  No.13 ภัทรวรินทร์ เนื้อทอง

9 - 1

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

SL

KICK-OFF 14:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • No.3 เจนจิรา บุบผา
  18'
 • No.7 พัชรพร ศรีเมือง
  18'
 • No.3 เจนจิรา บุบผา
  19'
 • No.18 เดือนเพ็ญ พรมมี
  21'
 • No.6 สกุณา เสนะบุตร
  24'
 • 25'
  No.10 วนาพร กระสายสี
 • No.3 เจนจิรา บุบผา
  31'
 • No.3 เจนจิรา บุบผา
  32'
 • No.8 ตรีรัชฎา บุญปลอด
  34'
 • No.7 พัชรพร ศรีเมือง
  36'
 • 38'
  No.1 สลิตา สุทธิบูลย์
 • No.16 เมธาวี อุปพงษ์
  38'
 • 40'
  No.8 สุภาพร ทรัพย์ชิด
 • 40'
  No.10 วนาพร กระสายสี

1 - 7

พลายสายฟ้า ยูไนเต็ด

ราชบุรี เลดี้ ฟุตซอล คลับ

SL

KICK-OFF 12:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • 2'
  No.14 หทัยภัทร เพิ่มเติม
 • 16'
  No.14 หทัยภัทร เพิ่มเติม
 • No.19 ซาบริน่า โปทะอินทร์
  19'
 • 20'
  No.14 หทัยภัทร เพิ่มเติม
 • 25'
  No.14 หทัยภัทร เพิ่มเติม
 • 30'
  No.22 รสิตา เปี๊ยะภิรมย์
 • 31'
  No.10 วิภาวี แซ่เอี่ยว
 • 35'
  No.23 ศุภาพิชญ์ พุทธรักษา